Terms of Use

Platné od 1.4.2015

Všeobecné informace – definice a podmínky

Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné podmínky užití v platném znění.

Provozovatelem se rozumí Ing. Daniel Šimko, IČ: 87377535, DIČ: CZ8308253514

Webovou službou se rozumí webová aplikace na adrese www.bucksfortime.com.

Návštěvníkem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která využívá Webovou službu.

2. Úvodní ustanovení

Webové služba se řídí těmito Podmínkami a každý Návštěvík je povinen je dodržovat. Pokračováním v registraci Návštěvník prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte prosím v registraci.

Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat, když práva a povinnosti Provozovatele a Návštěvníka se řídí tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

3. Základní podmínky užití webového služby Návštěvníkem

Webová služba je ve stádiu experimentálního provozu a Provozovatel neneseme žádnou odpovědnost za její selhání a případnou ztrátu.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů či právních předpisů platných a účinných na území České republiky nebo jejichž majitelé se dopouštějí porušování těchto Podmínek.

Návštěvník vůči Provozovateli prohlašuje:
  • že je plně způsobilý k právním jednáním (zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem),
  • že veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou úplné, přesné a pravdivé,
  • že se před zahájením užívání webové služby seznámil s těmito Podmínkami, že jim porozuměl a že s nimi užíváním webové služby vyjadřuje svůj souhlas,
  • že bude užívat webovou službu prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na webové službě. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Návštěvníkem. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na webové službě nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

Při registraci na webovém službě je Návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Návštěvník při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Návštěvníkem v uživatelském Účtu jsou Provozovatelem považovány za správné a aktuální.

Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Návštěvník prohlašuje, že má odpovídající živnostenské či jiné oprávnění, pokud je takového oprávnění třeba.

Návštěvník nesmí na webovou službu umísťovat obsah, jenž porušuje právní předpisy platné a účinné na území České republiky nebo dobré mravy.

V případě jakéhokoliv porušení povinností dle těchto Podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit z webové služby všechny Návštěvníkovi materiály a zamezit užívání webové služby.

Zaplacení a řádné zajištění zaplacení jakékoli daně v souvislosti s využíváním služby, pokud je taková daň aplikovatelná, je na zodpovědnosti Návštěvníka.

4. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Návštěvníků je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Provozovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.

Zadavatel či Řešitel, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
  • jméno, popřípadě obchodní firma
  • telefonní číslo
  • identifikační číslo (pokud je relevantní)
  • adresa elektronické pošty
  • případně další údaje zadávané do webové služby

Zpracováním osobních údajů Návštěvníků může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Návštěvník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě jejich písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Návštěvník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Návštěvník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností Provozovatele na svou elektronickou adresu. Souhlas může Návštěvník kdykoli odvolat.

5. Ochrana autorských práv

Obsah webové služby, všechny materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a související tištěná média (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webové služby a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Provozovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob, zejména Návštěvníků. Obsah nesmí být Návštěvníky měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webové službě aplikace třetím osobám. Při nerespektování tohoto zákazu bude Provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

6. Cookies

Webová služba používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním Webové služby s tím souhlasíte.

7. Závěrečná ustanovení

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové služby nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Návštěvník nesmí při využívání webové služby používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Provozovatel nezaručuje nepřerušený provoz webové služby, ani nezávadnost a bezpečnost. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Návštěvníkovi při využívání webové služby.

Poruší-li Návštěvník při užívání webové služby práva třetích osob, nenese za to Provozovatel odpovědnost.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a je v souladu se zákonem. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Provozovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Návštěvník dopustí prostřednictvím webové služby.